خاموت چیست و موارد مصرف آن چه می باشد؟

خاموت چیست و موارد مصرف آن چه می باشد؟

برای آرماتوربندی از میلگرد استفاده میشود واین میلگردها به صورت عرضی و طولی استفاده میگردند. میلگردهایی که در ستونها و تیرها استفاده میگردند میلگردهای طولی نامیده میشوند و میلگردهایی که در راستای عمودی میلگردهای طولی نصب میگردند میلگردهای عرضی نامیده میشوند. خاموت در راستای عرضی استفاده میشود کاربرد اصلی خاموت بالا بردن مقاومت ساختمان در برابر نیروهای پیچشی و برشی می باشد. خاموتها به دلیل اینکه سازه را در برابر تنشهای زلزله مقاوم میسازند بخش مهمی از سازه های بتنی حساب میشوند

دسته بندی خاموتها:

خاموت ها به دو صورت مهندسی و ساده تولی می گردند که تفاوت ظاهری آنها بر اساس خم دو سر انتهایی آنها می باشد در خاموتهای مهندسی  دو سر میلگرد به صورت ۴۵ درجه خم می شوند و در خاموت ساده خم دو سر به صورت ۹۰ درجه می باشد

خاموتها به صور تنگ بسته و تنگ باز نیز تقسیم بندی می شوند که تفاوت آنها در نوع اجرای آن می باشد

خاموت تنگ باز و تنگ بسته انواع مختلفی دارند که تک شاخه (قلاب)، دو شاخه (رکابی)،تنگ چندشاخه از این موارد می باشد

در حقیقت مقاوت خاموت تنگ بسته در برابر نیروهای پیچشی بیشتر می باشد.

مهمترین ویژگی های خاموت

برای استفاده از خاموتهای طولی می بایست از میلگردهای عرضی استفاده نمود در غیر این صورت تحمل نیروهای برشی را نداشته در باعث تنش و ترک در آنها خواهد شد. اماچنانچه از خاموت به صورت عرضی در سازه استفاده شود این پدیده رخ نخواهد داد. جهت جلوگیری از شکست مقطع در اثر ایجاد ترک مورب که بر اثر برش خالص و یا اثر توام برش و خمش ایجاد می گردد، آرماتور بندی باید به گونه ای باشد که از بازشدن این ترک ها جلوگیری کند.

نوع میلگرد مصرفی در خاموتها

میلگردهایی که برای تولید خاموت استفاده می گردند باید قابلیت شکل پذیری و انعطاف داشته باشند برای همین معمولا از میلگردها ۸ تا ۱۲ با استاندارد A2 استفاده می گردند